PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

Jeśli jesteś klientem JacobTastes od conajmniej jednego miesiąca kalendarzowego możesz przystąpić do programu lojalnościowego
i uzyskiwać coraz większy rabat przy kolejnych zamówieniach. Aby przystąpić do programu lojalnościowego należy skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo, podać swój indywidualny numer klienta i wyrazić chęć dołączenia do programu.

Program lojalnościowy skierowany jest do wszystkich osób, które obdarzyły nas szczególnym zaufaniem i postanowiły zostać z nami dłużej i cieszyć się świeżymi i smacznymi posiłkami dowożonymi codziennie pod wskazany adres. Wiemy jak ważne jest budowanie pozytywnej relacji z klientem. Bo to dzięki klientom nasza firma jest w stanie się ciągle rozwijać i to razem z Wami tworzymy markę JacobTastes.

Z każdym kolejnym zamówieniem długoterminowym Twój rabat rośnie i może osiągnąć aż 13%, a pierwszy rabat w wysokości 5% przysługuje już po pierwszym miesiącu kalendarzowym z nami.

JAK TO DZIAŁA?

Po przystąpieniu do programu lojalnościowego, każde długoterminowe przedłużenie umowy nagradzane jest rabatem w wysokości:

 • 5% po 30 dniach kalendarzowych
 • 9% po 60 dniach kalendarzowych
 • 11% po 90 dniach kalendarzowych
 • 13% po 120 dniach kalendarzowych

Rabat obowiązuje tylko i wyłącznie przy zachowaniu ciągłości umowy oraz przy przedłużeniu umowy na okres conajmniej jednego miesiąca kalendarzowego.

Przed przystąpieniem do programu lojalnościowego prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem znajdującym się poniżej.

REGULAMIN

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Organizatorem programu lojalnościowego jest JacobTastes Jakub Jaworski z siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Grabowej 5/40, NIP: 554-253-39-88 REGON 341215239 tel. 784 663 112, email: jacobtastes@gmail.com, zwany dalej Organizatorem.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczesnictwa w Programie Lojalnościowym.
 3. Przystępując do Programu Lojalnościowego uczestnicy akceptują postanowienia niniejszego regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowego www.jacobtastes.pl oraz na wyraźne życzenie Klienta może zostać przekazany w formie elektronicznej w postaci pliku PDF na wskazany przez Klienta adres mailowy lub w formie papierowej na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

§ 2 Wyjaśnienie pojęć

Poniższe terminy użyte w regulaminie, pisane wielką literą, o ile z kontekstu nie wynika inaczej otrzymują następujące brzmienie:

 1. Program - program lojalnościowy przeznaczony dla Klientów JacobTastes Jakub Jaworski, zorganizowany i prowadzony przez Organizatora.
 2. Uczestnik - każda osoba fizyczna będąca Klientem JacobTastes Jakub Jaworski, posiadająca swój indywidualny numer klienta, która przystąpi do programu zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie.
 3. Klient - każda osoba fizyczna na rzecz której świadczona jest przez Organizatora usługa gastronomiczna w postaci diety pudełkowej.
 4. Rejestracja - dobrowolne zgłoszenie chęci przystąpienia do Programu Lojalnościowego, wiążące się z podaniem swojego imienia, nazwiska oraz indywidualnego numeru klienta.
 5. Rabat - określona kwotowo lub procentowo zniżka od ceny regularnej podanej na stronie Organizatora.
 6. Umowa długoterminowa - każda umowa na świadczenie przez Organizatora na rzecz Klienta usługi gastronomicznej w postaci diety pudełkowej na okres co najmniej jednego miesiąca kalendarzowego.
 7. Ciągłość umowy - przedłużenie poprzedniej umowy na kolejny okres z zachowaniem ciągłości dostaw i regularności opłat.

§ 3 Postanowienia ogólne

 1. Program ma na celu nagrodzenie Uczestników korzystujących z usług firmy JacobTastes, po spełnieniu warunków określonych
  w regulaminie.
 2. Program lojalnościowy prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa od 25 września 2017 roku do odwołania.
 3. Każdy Klient przystępujący do programu zobowiązany jest do Rejestracji poprzez kontakt telefoniczny, mailowy lub za pośrednictwem strony JacobTastes na portalu Facebook, poprzez podanie swojego imienia i nazwiska oraz indywidualnego numeru klienta.
 4. Poprzez zgłoszenie do programu Klient potwierdza, iż zapoznał się z Regulaminem.

§ 4 Dane osobowe

 1. Wszelkie dane osobowe dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego podane będą przetwarzane przez Organizatora w sposób zgodny
  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku  o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr. 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz zgodnie
  z zasadami określonymi w Regulaminie.
 2. Poprzez przystąpienie do programu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu realizacji programu oraz w celach reklamowych i marketingowych.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 4. Uczestnik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, poprawiania i aktualizacji.

§ 5 Przyznawanie rabatu

 1. Do uzyskania rabatu uprawniony jest każdy Uczestnik, który jest Klientem od conajmniej jednego miesiąca kalendarzowego i który wykupi usługę gastronomiczną w postaci diety pudełkowej na okres następnego pełnego miesiąca kalendarzowego.
 2. Przy przedłużaniu usługi na kolejny okres, Klient jest zobowiązany do dokonania płatności w sposób określony w Umowie, chyba że indywidualne postanowienia pomiędzy Klientem a Organizatorem mówią inaczej.
 3. Uczestnik programu w celu przyznania rabatu zobowiązany jest do zachowania Ciągłości umowy.
 4. Każdemu Uczestnikowi, który spełnia warunki określone w Regulaminie oraz przedłuża umowę na usługę na okres conajmniej jednego miesiąca kalendarzowego przysługuje rabat w wysokości:
  - 5% po pierwszym miesiącu kalendarzowym;
  - 9% po dwóch miesiącach kalendarzowych;
  - 11% po trzech miesiącach kalendarzowych;
  - 13% po czterech miesiącach kalendarzowych.
 5. Maksymalny rabat możliwy do uzyskania w trakcie trwania programu wynosi 13%, chyba, że Organizator zastrzeże inaczej.
 6. Rabat naliczany jest od ceny regularnej podanej w cenniku usług na stronie www.jacobtastes.pl w zakładce "Ile to kosztuje?"
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania indywidualnych rabatów na drodze porozumienia pomiędzy Organizatorem
  a Uczestnikiem.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz wprowadzania Załączników. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną poinformowani z 14-dniowym wyprzedzeniem poprzez ogłoszenie tych zmian lub opublikowanie jednolitej treści Regulaminu na stronie www.jacobtastes.pl.
 2. Organizator może według własnej zawiesić lub zakończyć program powiadamiając o takim zamiarze Uczestników nie później niż na 30 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem programu.
 3. Do regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego.
 4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  z zastrzeżeniem, że wszelkie próby mediacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem nie rozwiązały sporu.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 września 2017 roku.
 6. Program lojalnościowy rozpoczyna się 24 września 2017 roku i trwa do odwołania.

 

Moje inspiracje.

to ludzie i miejsca

JacobTastes Jakub Jaworski   ul. Grabowa 5/40    85-601 Bydgoszcz    NIP: 554-253-39-88     telefon: 22 101 33 03 / 784 663 112    adres mailowy: jacobtastes@gmail.com

Adres korespondencyjny:    JacobTastes Jakub Jaworski   POSTE RESTANTE  UP MYSIADŁO  ul. Topolowa 2   05-515 Mysiadło
copyright 2017 JacobTastes Jakub Jaworski

cop